Uslovi korišćenja

1. Opšte odredbe

Ovim uslovima korišćenja uređuju se način registracije članova, prava i obaveze članova, način vršenja kupoprodaje predmeta, kao i pravila privatnosti, zaštita autorskog i srodnih prava, i ostala bitna pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i korišćenje Web sajta ( www.energoglobal.com), koja posluje u okviru sistema privrednog društva EnergoGlobal d.o.o. Futog, MB: 20650800, PIB: 106644707,  sa registrovanim sedištem na adresi Fruškogorska 57,  Beograd (u daljem tekstu: EnergoGlobal d.o.o.).

Pristup proizvodima Web sajta biće omogućen sedam dana u nedelji, 24 h dnevno. Izuzetno, websajt može da bude privremeno nedostupan, usled rutinskog tehničkog održavanja, kao i drugih okolnosti za koje EnergoGlobal d.o.o. ne odgovara, a u skladu sa članom 6. ovih Uslova korišćenja.

Web sajt sadrži katalog i spisak proizvoda, kao i: 

  • naziv i opis proizvoda;
  • najmanje jednu fotografiju proizvoda; 
  • druge podatke o proizvodu.

Svako korišćenje Web sajta-a u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža EnergoGlobal d.o.o. i kršenjem Uslova korišćenja.

Web sajt je namenjen realizaciji kupoprodaje putem interneta, i drugih sredstava komunikacije, kao i promociji elektronske trgovine.

2. Registracija korisnika

Registracijom za pristup Web sajtu, jednokratnim pristupom radi realizovanja slanja upita, pristupom putem drugih kanala elektronske komunikacije radi realizovanja kupoprodaje (kupovina putem telefona), kao i pristupom u informativne i edukativne svrhe, korisnik izjavljuje da je obavešten o sadržini Uslova korišćenja, te da ujedno prihvata njegove odredbe, a obavezan je da prilikom korišćenja Web shop-a u bilo koje svrhe poštuje i važeće propise Republike Srbije.

Registracijom za korišćenje web sajta-a radi kupoprodaje, jednokratnim pristupom web sajt-u radi realizovanja kupoprodaje, pristupom putem drugih kanala elektronske komunikacije radi realizovanja kupoprodaje, kao i pristupom  u informativne i edukativne svrhe (gde je primenjivo), Korisnici pristaju na ove Uslove korišćenja i na taj način sa pružaocem Usluge zaključuju Ugovor po pristupu.

Korisnik je u postupku kreiranja naloga i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka u obavezi da unese tačne i potpune lične podatke, a u vezi s tim podacima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, izričitu saglasnost EnergoGlobal d.o.o. Futog da iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa Proizvodima naručenim putem Web shop-a ili njegovih zakonom zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih uslova i sprečavanja potencijalnih zloupotreba.

EnergoGlobal d.o.o. Futog će u skladu sa važećim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom.

Podaci o Korisniku koje sam Korisnik unese korišćenjem Web sajt-a neće biti korišćeni u cilju dostave 

3. Ograničenje odgovornosti EnergoGlobal d.o.o.

Korišćenje Web sajt-a EnergoGlobal d.o.o. Futog  je na isključivu odgovornost korisnika.

EnergoGlobal d.o.o. Futog  ne garantuje neprekidnost korišćenja sajta niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost bilo kojeg pojedinačnog Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istih, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe ove prodavnice.

EnergoGlobal d.o.o. Futog nije odgovoran za tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, a koje mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući tu i sistemski sat, budući da je to odgovornost operatora elektronskih komunikacija (operatori internet usluge) u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija.

EnergoGlobal d.o.o. Futog  ne odgovara za štetu ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

EnergoGlobal d.o.o. Futog zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa svoje platforme, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja, vodeći se dobrim poslovnim običajima, a naročito radi očuvanja integriteta Platforme, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

4. Obrada i zaštita podataka o ličnosti

Politika privatnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja. Prihvatanjem Uslova korišćenja, korisnik se saglašava da je obavešten i da prihvata pravila u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti propisana ovom Politikom.

5. Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

EnergoGlobal d.o.o. Futog ima isključiva autorska prava na Web sajt-u , kao i na pojedinim elementima koji ga čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti EnergoGlobal d.o.o. Futog , smatraće se povredom autorskog prava, te će EnergoGlobal d.o.o. Futog u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio.

EnergoGlobal d.o.o. Futog ima isključivu odgovornost za sadržaj na kojem ima autorska prava. Svaka strana samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njeno autorsko delo.

6. Prelazne i završne odredbe

EnergoGlobal d.o.o. Futog ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na internet prezentaciji, a registrovanim korisnicima će poslati  obaveštenje putem e-mail adrese o izmenama Uslova korišćenja, u kojem će u kratkim crtama naznačiti u čemu se izmene sastoje. Nakon toga, logovanjem na wwwenergoglobal.com , svakom registrovanom korisniku će biti dostupno obaveštenje o izmenama Uslova korišćenja. Ako registrovani korisnici ne izjave da se ne saglašavaju sa izmenama (slanjem obaveštenja putem e-mail adrese) i ako nastave da koriste Web sajt smatraće se da su pročitali i saglasili se sa izmenama. Ako se korisnik ne saglasi sa izmenama (slanjem obaveštenja putem e-mail adrese), u roku od 5 dana od dana prvog logovanja na www.energoglobal.com, EnergoGlobal d.o.o. će izbrisati  njegov korisnički nalog, nakon mu čega prestaje članstvo.

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo RepublikeSrbije.

Na sve sporove do kojih može doći između EnergoGlobal d.o.o. Futog i člana u vezi sa korišćenjem Web shop-a, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan je sud u Beogradu. 

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu www.energoglobal.com, a počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na internet strani EnergoGlobal d.o.o.

U Futogu 16.11.2021. godine.                                          

Zamenik direktora: Aleksandra Lukić

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata.


Industrijski asortiman

Industrielles Sortiment

Priemyselný sortiment

Industrial range

Rentalni proizvodi

Mietprodukte

Produkty na prenájom

Rental products

Mali prenosni agregati

Kleine tragbare Aggregate

Malé prenosné agregáty

Small portable generators

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram