Ukratko o nama

Multimedijalna biblioteka

Pronađite nas

Industrijski asortiman

Rentalni proizvodi

Oblasti primene agregata

Rentalni proizvodi

Mali prenosni agregati

Mali prenosni agregati

Servis i dodatne usluge

Markets

When it comes to the sale of diesel generators, we strive to meet the needs of the market and provide maximum quality at competitive prices. The application of our generator sets are numerous, depending on the industry for which they are intended, starting with agriculture, construction, communications, mining, health, military facilities and more. We cooperate with large shopping malls and business facilities, and our rental units are also equipped for large infrastructure projects and music events. For more information, select the area of application of the unit.

Industrija

Osmišljeni za industrijske korisnike, EnergoGlobal agregati pokrivaju široko polje primene i nude širok spektar opcija i naknadnog opremanja kako bi u potpunosti ispunili zahteve svih konfiguracija.
Saznajte više

Industrie

EnergoGlobal-Aggregate wurden für industrielle Anwender entwickelt und decken ein breites Anwendungsfeld ab und bieten eine große Auswahl an Optionen und Nachrüstungen, um die Anforderungen aller Konfigurationen vollständig zu erfüllen. 
Erfahren Sie mehr

Priemysel

Agregáty EnergoGlobal, určené pre priemyselných používateľov, pokrývajú široké pole použitia a ponúkajú širokú škálu možností a dovybavenia, aby plne vyhovovali požiadavkám všetkých konfigurácií. 
Spoznaj viacej

Industry

Designed for industrial users, EnergoGlobal generators cover a wide field of applications and offer a wide range of options and additional equipment to fully meet the requirements of all configurations.
Learn more

Telekomunikacije

Pristup i napajanje električnom energijom telekomunikacione infrastrukture, veliki su izazov, posebno u udaljenim, teško dostupnim područjima koja nemaju pristup mreži za napajanje.
Saznajte više

Telekommunikation

Der Zugang und die Stromversorgung zur Telekommunikationsinfrastruktur ist eine große Herausforderung, insbesondere in abgelegenen, schwer zugänglichen Gebieten, die keinen Zugang zum Stromnetz haben.
Erfahren Sie mehr

Telekomunikácie

Prístup a napájanie telekomunikačnej infraštruktúry je veľkou výzvou najmä v odľahlých, ťažko dostupných oblastiach, ktoré nemajú prístup k elektrickej sieti.
Spoznaj viacej

Telecommunications

Access to and supply of electricity to telecommunications infrastructure is a major challenge, especially in remote, hard-to-reach areas that do not have access to the power grid.
Learn more

Građevinski sektor

Građevinski sektor zahteva robusne, fleksibilne i pouzdane agregate sa niskim nivoom buke, fiksne i mobilne dizel agregate za napajanje gradilišta. Agregate možete kupiti ili iznajmiti.
Saznajte više

Bausektor

Die Baubranche benötigt robuste, flexible und zuverlässige Aggregate. EnergoGlobal bietet stationäre und mobile Dieselaggregate zur Stromversorgung von Baustellen an. Sie können Aggregate kaufen oder mieten.
Erfahren Sie mehr

Stavebný sektor

Stavebný sektor vyžaduje robustné, flexibilné a spoľahlivé agregáty. EnergoGlobal ponúka pevné a mobilné dieselagregáty na napájanie stavieb. Agregáty si môžete kúpiť alebo prenajať.
Spoznaj viacej

Construction sector

The construction industry requires robust, flexible generator sets. EnergoGlobal offers stationary and mobile generator sets, to power the construction site. You can buy or rent aggregates.
Learn more

Data centri

EnergoGlobal ima moć koja štiti vaše podatke. Nudimo rešenja za napajanje prilagođena data centrima. Dizel agregati su dizajnirani da napajaju centre podataka svih veličina na svakoj lokaciji širom Srbije.
Saznajte više

Daten Center

EnergoGlobal hat die Macht, Ihre Daten zu schützen. Wir bieten Stromversorgungslösungen, die auf Rechenzentren zugeschnitten sind. Dieselgeneratoren sind dafür ausgelegt, Rechenzentren jeder Größe an jedem Standort in ganz Serbien mit Strom zu versorgen.
Erfahren Sie mehr

Dátové centrá

EnergoGlobal má silu ochrániť vaše dáta. Ponúkame riešenia napájania šité na mieru pre dátové centrá. Dieselové generátory sú určené na napájanie dátových centier všetkých veľkostí na každom mieste po celom Srbsku.
Spoznaj viacej

Data centers

EnergoGlobal has the power to protect your data. We offer power solutions tailored to data centers. Diesel generator sets are designed to power data centers of all sizes in every location.
Learn more

Events

EnergoGlobal je vaš pouzdani partner kod organizacije koncerata, filmskih snimanja, festivala ili konferencija, gde je potreban pouzdan i zvučno izolovan agregat, sa niskom emisijom štetnih gasova.
Saznajte više

Veranstaltungen

EnergoGlobal ist Ihr zuverlässiger Partner für die Organisation von Konzerten, Filmdrehs, Festivals oder Konferenzen, wo eine zuverlässige und schallisolierte Einheit mit geringer Emission von schädlichen Gasen benötigt wird.
Erfahren Sie mehr

Diania

EnergoGlobal je váš spoľahlivý partner pre organizovanie koncertov, filmových natáčaní, festivalov či konferencií, kde je potrebná spoľahlivá a zvukovo izolovaná jednotka s nízkymi emisiami škodlivých plynov.
Spoznaj viacej

Events

EnergoGlobal is your reliable partner when organizing concerts, filming, festivals or conferences, where a reliable and sound-proof generator set with low emissions is required.
Learn more

Bergbau

EnergoGlobal liefert Generatoren an den Bergbausektor in ganz Serbien und der Region, Untertage- und Tagebaue sowie Industrieanlagen für die Mineralverarbeitung.
Erfahren Sie mehr

Rudarstvo

EnergoGlobal snabdeva generatorima rudarski sektor širom Srbije i regiona, podzemne i površinske kopove, kao i industrijska postrojenja za preradu minerala.
Oprema ima visoku efikasnost i održivost.
Saznajte više

Baníctvo

EnergoGlobal dodáva generátory pre ťažobný sektor v celom Srbsku a regióne, podzemné a povrchové bane, ako aj priemyselné zariadenia na spracovanie nerastov.
Spoznaj viacej

Mining

EnergoGlobal supplies generator sets to the mining sector throughout Serbia and the region, for underground and surface mines, as well as industrial mineral processing plants.
Learn more

Vojne aplikacije

Agregati vam mogu koristiti u slučaju nestanka struje ili nemogućnosti priključenja na mrežu. EnergoGlobal rešenje je generator na priključku traktorskog motora koji proizvodi električnu energiju.
Saznajte više

Militärische Anwendungen

Generatoren werden für den Betrieb mobiler Krankenhäuser, die Stromversorgung von Unterstützungseinheiten oder Computersystemen in Militärcamps benötigt. EnergoGlobal-Aggregate können in Führungs- und Aufklärungsfahrzeugen, Transportern und Schützenpanzern eingebaut werden.
Erfahren Sie mehr

Vojenské aplikácie

Generátory sú nevyhnutné pre prevádzku mobilných nemocníc, napájanie podporných jednotiek či počítačových systémov vo vojenských táboroch. Agregáty EnergoGlobal je možné inštalovať do veliteľských a prieskumných vozidiel, transportérov a bojových vozidiel pechoty.
Spoznaj viacej

Military applications

Generator sets are necessary for the functioning of mobile hospitals, power supply to support units or computer systems in military camps, reconnaissance vehicles, transporters and infantry vehicles.
Learn more

Poljoprivreda

Agregati vam mogu koristiti u slučaju nestanka struje ili nemogućnosti priključenja na mrežu. EnergoGlobal rešenje je generator na priključku traktorskog motora koji proizvodi električnu energiju.
Saznajte više

Landwirtschaft

Aggregate können im Falle eines Stromausfalls oder der Unfähigkeit, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen, nützlich sein. Die EnergoGlobal-Lösung ist ein Generator, der an einen Traktormotor angeschlossen ist, der Strom erzeugt.
Erfahren Sie mehr

Poľnohospodárstvo

Agregáty môžu byť užitočné v prípade výpadku prúdu alebo nemožnosti pripojiť sa k sieti. Riešenie EnergoGlobal je generátor pripojený k motoru traktora, ktorý vyrába elektrinu.
Spoznaj viacej

Agriculture

The generator sets can be used in case of power failure or inability to connect to the power grid. EnergoGlobal offers a solution with a generator that connects to a tractor engine that produces electricity.
Learn more

Transport

EnergoGlobal liefert zuverlässige Aggregate für den Einsatz im Dauer- und Backup-Betrieb und ermöglicht so die Sicherheit der Verkehrsinfrastruktur. Erfahren Sie mehr über diesen Anwendungsbereich.
Erfahren Sie mehr

Transport

EnergoGlobal isporučuje pouzdane agregate za korišćenje u kontinuiranom i rezervnom režimu rada, omogućavajući sigurnost transportne infrastrukture. Saznajte više informacija o ovoj oblasti primene.
Saznajte više

Doprava

EnergoGlobal dodáva spoľahlivé agregáty pre použitie v nepretržitom aj záložnom režime prevádzky umožňujúce bezpečnosť dopravnej infraštruktúry. Získajte viac informácií o tejto oblasti použitia.
Spoznaj viacej

Transport

EnergoGlobal delivers reliable generator sets for use in continuous and standby mode, enabling the security of the transport infrastructure. 
Learn more

Javni objekti

Javni objekti kao što su tržni centri, pozorišta, hoteli i spa centri, zahtevaju pouzdano i kontinuirano snabdevanje električnom energijom koje je od suštinskog značaja za neometano funkcionisanje.
Saznajte više

Öffentliche Einrichtungen

Öffentliche Einrichtungen wie Einkaufszentren, Theater, Hotels und Spas benötigen eine zuverlässige und kontinuierliche Stromversorgung, die für einen reibungslosen Betrieb unerlässlich ist.
Erfahren Sie mehr

Verejné zariadenia

Verejné zariadenia, ako sú nákupné centrá, divadlá, hotely a kúpele, vyžadujú spoľahlivé a nepretržité zásobovanie elektrickou energiou, ktoré je nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie. 
Spoznaj viacej

Public buildings

Public facilities such as shopping malls, theaters, hotels and spas require a reliable and uninterrupted supply of electricity, which is essential for uninterrupted operation. 
Learn more

Naftna i gasna industrija

Lokacije za eksploataciju nafte i gasa su veoma zahtevna okruženja. Industrijski agregati su od suštinskog značaja za snabdevanje rezervnom energijom u slučaju kvara. 
Saznajte više

Öl-und Gasindustrie

Öl- und Gasförderstätten sind sehr anspruchsvolle Umgebungen. Industrielle Aggregate sind unerlässlich, um bei einem Netzausfall Ersatzenergie zu liefern und so erhebliche finanzielle Verluste zu vermeiden.
Erfahren Sie mehr

Ropný a plynárenský priemysel

Miesta ťažby ropy a plynu sú veľmi náročné prostredie. Priemyselné agregáty sú nevyhnutné na dodávanie záložnej energie v prípade zlyhania siete, čím sa predíde značným finančným stratám.
Spoznaj viacej

Oil and gas industry

Locations for oil and gas exploitation are very demanding environments. Industrial generators are essential for the supply of reserve energy in the event of a breakdown.
Learn more

Gesundheitspflege

Die Medizin hat sich weiterentwickelt, die Gesundheitszentren werden moderner. Die heutigen Erwartungen sind anders und führen zu einem enormen Bedarf an Notstromversorgung der nächsten Generation. Lesen Sie mehr unter dem Link unten.
Erfahren Sie mehr

Zdravstvo

Medicina je napredovala, zdravstveni centri su sve moderniji. Današnja očekivanja su drugačija i izazivaju ogromnu potrebu za rezervnom snagom sledeće generacije. Opširnije na linku ispod.
Saznajte više

Zdravotná starostlivosť

Medicína pokročila, zdravotné strediská sú modernejšie. Dnešné očakávania sú odlišné a vyvolávajú obrovskú potrebu záložného napájania novej generácie. Prečítajte si viac na odkaze nižšie.
Spoznaj viacej

Health care

Medicine has advanced, health centers are becoming more modern. Today's expectations are different and cause a huge need for the next generation of reserve power.
Learn more

Aktuelne novosti

Aktuelle Meldungen

Aktuálne novinky

Latest news

Pratite najnovije događaje, promocije proizvoda i usluga vezanih za naše poslovanje. Budite u toku sa zbivanjima unutar EnergoGlobal kompanije, kao i sa aktuelnim trendovima u svetu.
Verfolgen Sie die neuesten Ereignisse, Werbeaktionen für Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit unserem Geschäft. Bleiben Sie über die Ereignisse innerhalb des Unternehmens EnergoGlobal sowie über aktuelle Trends in der Welt auf dem Laufenden.
Sledujte najnovšie udalosti, akcie na produkty a služby súvisiace s naším podnikaním. Majte prehľad o dianí v rámci spoločnosti EnergoGlobal, ako aj o aktuálnych trendoch vo svete.
Follow the latest events, product and service promotions related to our business. Stay up to date with developments within EnergoGlobal, as well as current trends in the world.
Pogledajte sve vesti
Alle Neuigkeiten anzeigen
Pozrite si všetky novinky
See all news
05/11/2021
Promotion of the national model of dual education

For the second year in a row, EnergoGlobal is participating in the promotion of dual education organized by the Serbian Chamber of Commerce in Novi Sad. The host of the promotion...

Saznajte višeRead more
24/10/2021
Specially designed Super Silent generator sets

As time passes, more and more complex tasks are behind us, which our team solves professionally and in unison.One of such tasks was the production of the Super Silent genset, which...

Saznajte višeRead more

Brzi linkovi

Schnelle Links

Quick links

Industrijski asortiman

Industrielles Sortiment

Priemyselný sortiment

Industrial range

Rentalni proizvodi

Mietprodukte

Produkty na prenájom

Rental products

Mali prenosni agregati

Kleine tragbare Aggregate

Malé prenosné agregáty

Small portable generators

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram