Politika CSR

So sídlom v Srbskej republike vo Futogu existuje od roku 2011 a medzinárodne zastúpená EnergoGlobal sa stala vplyvnou spoločnosťou, najmä na trhu s elektrinou a generátormi. EnergoGlobal, vedomý si svojej pozície, teraz formalizuje svoju líniu správania vyhlásením svojej politiky CSR.

Viac ako kedykoľvek predtým sa zaviazala plniť požiadavky svojho trhu a zároveň plniť svoje záväzky v piatich strategických smeroch, ktoré si vymedzila, a to: zákazníci, zamestnanci, produkty, firmy a štát. Dokumentuje svoje prístupy postupným zverejňovaním tematických akčných dokumentov online.

EnergoGlobal sa zaviazal k proaktívnemu prístupu k znižovaniu skleníkových plynov, ako to ilustruje správa BEGES zverejnená v novembri 2012.

EnergoGlobal v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami prezentuje svoj výsledok za rok 2021 vo výpočte indexu rodovej rovnosti, definovaného zákonom z 5. septembra 2018: 79/100. Spoločnosť získala 39/40 na zníženie rozdielu v odmeňovaní v porovnateľnej pozícii a veku, 20/20 na zvýšenie a 15/15 na zlepšenie, 0/15 na zvýšenie indexu zamestnancov vracajúcich sa z materskej dovolenky a 5/10 na počet ženy medzi 10 najlepšie zarábajúcimi.

Navštívte naše sociálne siete LinkedIn a Facebook a sledujte naše rôzne programy vrátane „správneho miesta na prácu pre ženy“.

Vyhlásenie o environmentálnej politike EnergoGlobal

Environmentálna politika 2021 - 2023

EnergoGlobal PRACUJE NA OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Od roku 2016 sme sa rozhodli certifikovať náš environmentálny prístup v súlade s normou ISO14001. Má v úmysle uznať naše záväzky:

• Prijať opatrenia na kontrolu rizík a vplyvov na životné prostredie

- Naše zdroje využívame zodpovedne

- Podniknite kroky na zníženie a recykláciu nášho odpadu

- Prevencia rizika znečistenia

• Súlad s naším environmentálnym povolením a všetkými platnými predpismi

• Riadenie nášho environmentálneho správania prostredníctvom opatrení na neustále zlepšovanie a osvedčených postupov

• Rozvoj udržateľnej nákupnej politiky

• Audit účinnosti našich akcií.

EnergoGlobal prevádza tieto záväzky uprednostňovaním svojich činností prostredníctvom 4 KĽÚČOVÝCH OTÁZOK:

Rozvojom tohto prístupu EnergoGlobal napĺňa aj očakávania realizované prostredníctvom environmentálnych princípov globálnej HSE politiky.

Skladová evidencia CSR

S ohľadom na miestnu oblasť, ktorá bola svedkom nášho rastu a ľudí, ktorí k nemu prispeli, my, EnergoGlobal, realizujeme a rozvíjame našu činnosť v súlade s našou politikou CSR (Corporate Social Responsibility). Naša spoločnosť neustále skúma svoje súčasné procesy a vymýšľa spôsoby, ako zlepšiť ich efektivitu v tomto rámci.

Prostredníctvom tohto prístupu sa denne zaväzujeme implementovať zlepšovacie opatrenia, aby sme splnili požiadavky, ktoré sme si stanovili v 5 strategických oblastiach:

Naši zamestnanci

Naše podnikanie

Naše produkty

Naša miestna oblasť

Naši zákazníci

List č.01: EnergoGlobal preberá elektrické vozidlá

Hárok č.02: Reorganizácia upstream a polotovarovej logistiky

List č. V03: Hybridné riešenia EnergoGlobal

List č. V04: Skrátenie času záťažového testu

List č. V05: Optimalizácia tlačených komunikačných médií

List č. V06: Recyklácia kancelárskeho papiera

BEGES

EnergoGlobal sa v rámci politiky CSR (Corporate Social Responsibility) snaží zlepšovať svoju efektivitu a dbá na minimalizáciu dopadov svojich aktivít na životné prostredie. Vedomý si svojej spoločenskej zodpovednosti má proaktívny prístup k znižovaniu emisií skleníkových plynov.


Industrijski asortiman

Industrielles Sortiment

Priemyselný sortiment

Industrial range

Rentalni proizvodi

Mietprodukte

Produkty na prenájom

Rental products

Mali prenosni agregati

Kleine tragbare Aggregate

Malé prenosné agregáty

Small portable generators

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram