Zásady ochrany osobných údajov

Nasledujúci text obsahuje oznámenie, t. j. informáciu o tom, akým spôsobom EnergoGlobal doo Futog spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov („Úradný vestník RS“ č. 87/2018) a pri vstupe na webovú stránku www . energoglobal.com a ich uloženie v databázach EnergoGlobal doo Futog.

Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa vás ako fyzickej osoby priamo alebo nepriamo týkajú alebo môžu týkať. Ako právny základ upravujúci ochranu údajov a podmienky spracúvania vašich údajov uplatňujeme zákon o ochrane osobných údajov („Úradný vestník RS“, č. 87/2018), ďalej len „zákon“).

EnergoGlobal doo Futog, ul. Fruškogorska č.57 PIB: 106644707, IČO 021499315 spracúva Vaše osobné údaje v súvislosti s používaním internetového obchodu a zodpovedá za spracúvanie Vašich osobných údajov.

Kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese office@energoglobal.com alebo na telefónnom čísle +381 (21) 49 93 15.

1. Ako zhromažďujeme alebo získavame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, keď sú relevantné pre vaše potreby ako spotrebiteľa alebo pre naše podnikanie (napr. keď si u nás kúpite a/alebo objednáte produkty, keď sa zaregistrujete na zasielanie noviniek, správ viber, SMS, keď kontaktujete našu výzvu centrum atď.).

Vo všeobecnosti dostávame informácie priamo od vás, keď si objednáte určité produkty alebo služby, vyplníte určitý formulár.

Všetky vaše osobné údaje sú považované za dôverné a EnergoGlobal doo ich primerane uchováva.

2. Aké údaje od vás zhromažďujeme

EnergoGlobal doo je oprávnená zhromažďovať údaje o svojich zákazníkoch na základe samotného zákona o ochrane spotrebiteľa. Osobné údaje, ktoré spracúvame v závislosti od vašej interakcie s EnergoGlobal, sú osobné údaje registrovaných členov internetového obchodu EnergoGlobal a jeho návštevníkov, ako aj osôb, ktoré s nami komunikujú iným spôsobom.

Vaše údaje sú potrebné na to, aby sme mohli uzavrieť kúpnu zmluvu na diaľku, vytvoriť objednávku, pre plnenie záväzkov z kúpnej zmluvy - realizácia dodávky, fakturácia, príjem a vybavenie reklamácií.

V procese nákupu/odoslania dopytu online je potrebné zadať svoje údaje do poskytnutých polí (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa). Nakúpiť môžete, aj keď nie ste zaregistrovaný na stránke EnergoGlobal ako hosť. Takto zhromaždené údaje používame výlučne na realizáciu kúpnej zmluvy, ktorá zahŕňa správu a sledovanie objednávok a komunikáciu s vami.

V závislosti od spôsobu, akým ste nás kontaktovali a typu dopytu, môžu spracovávané údaje zahŕňať vaše meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, ďalšie informácie o vás, ktoré ste si s nami vymenili a ktoré súvisia s Vašou žiadosťou.

Takto zhromaždené údaje môžeme spracovať na účely poskytovania odpovedí na vaše otázky, na účely zberu štatistických údajov, aby sme zlepšili naše podnikanie. Pre účely štatistiky bude vykonaná anonymizácia, aby nebolo možné údaje spájať s konkrétnou osobou.

2.1. návšteva webovej stránky

EnergoGlobal doo spracúva vaše údaje, keď navštívite túto webovú stránku. Pri tejto príležitosti dochádza medzi vaším zariadením a naším serverom k výmene rôznych údajov, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje. Takto zhromaždené údaje sa okrem iného používajú na optimalizáciu našej webovej stránky alebo na účely zobrazovania reklám v prehliadači vášho zariadenia.

Keď navštívite našu webovú stránku, prehliadač, ktorý používate na svojom zariadení, automaticky a bez vašej aktivity odošle na server našej webovej stránky:

- IP adresa zariadenia, z ktorého bola odoslaná požiadavka a ktoré má prístup na internet,

- dátum a čas prístupu,

- názov a URL prevzatého súboru,

- webovú stránku/aplikáciu, z ktorej sa na ňu pristupuje (adresa URL referrera),

- prehliadač, ktorý používate, a ak je to potrebné, operačný systém počítača, ktorý podporuje internet, ako aj názov vášho poskytovateľa.

Server dočasne ukladá vyššie uvedené údaje v takzvanom protokolovom súbore na nasledujúce účely:

- zabezpečenie nadviazania plynulého spojenia,

- zabezpečenie pohodlného používania našej webovej stránky/aplikácie,

- hodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Ak ste vo svojom prehliadači, v operačnom systéme alebo v iných nastaveniach svojho zariadenia prijali tzv geolokáciu, t. j. udelili ste súhlas, túto funkciu používame na to, aby sme vám mohli ponúknuť jednotlivé služby na základe vašej aktuálnej polohy Lokalizačné údaje spracúvame výlučne na uvedený účel.

Právnym základom spracúvania IP adresy je oprávnený záujem, ktorý vyplýva z vyššie uvedeného účelu spracúvania údajov, keďže ide o technickú podmienku fungovania stránky. Tieto údaje nie prevádzame na tretie strany. Údaje sa počas návštevy stránky dočasne ukladajú a následne sa automaticky vymažú. Po opustení našej webovej stránky sa geolokačné údaje vymažú.

2.2. Vytvorenie užívateľského profilu

Počas procesu registrácie Vášho účtu je potrebné zadať o sebe určité údaje ako: meno, priezvisko, telefón, email;

S vaším súhlasom zaznamenávame vaše správanie ako používateľa našej webovej stránky a newslettera. Sledovanie správania používateľov zahŕňa predovšetkým údaje o sekciách, v ktorých ste zostali a ktoré odkazy ste použili. Týmto spôsobom vytvárame personalizované užívateľské profily s vašimi osobnými údajmi a/alebo s informáciami o vašej e-mailovej adrese, aby sme prípadne lepšie prispôsobili našu komunikáciu vo forme newsletterov, inzercie na stránke a tlačených materiálov vašim osobným záujmom, čím skvalitníme našu ponuku.

Tieto údaje neposielame tretím stranám.

Ak odvoláte svoj súhlas s individuálnou inzerciou alebo nesúhlasíte s určitými propagačnými aktivitami, vymažeme vaše údaje z príslušného zoznamu adries.

Ak svoj súhlas odvoláte, vaša kontaktná adresa bude zablokovaná pre ďalšie spracovanie údajov na reklamné účely.

2.3. Používanie cookies

Na našej webovej stránke používame takzvané cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia (notebooku, tabletu, smartfónu atď.), keď navštívite našu webovú stránku. Súbory cookie nepoškodzujú vaše zariadenie, neobsahujú vírusy, trójske kone ani iný škodlivý softvér. Súbory cookie ukladajú informácie získané v súvislosti so zariadením, ktoré používate. To však neznamená, že poznáme vašu identitu. Na jednej strane používanie cookies slúži na spríjemnenie návštevy webovej stránky. Používame ich na to, aby sme rozpoznali, že ste už navštívili určité časti našej stránky alebo že ste už prihlásení do svojho používateľského účtu. Po opustení našej webovej stránky sa automaticky vymažú. Okrem toho používame aj dočasné cookies, ktoré sú uložené vo vašom zariadení na určitú dobu. Keď znova navštívite našu webovú stránku, automaticky sa rozpozná, že ste na stránke už boli a aké nastavenia ste nastavili, takže tieto akcie nebudete musieť opakovať.

Na druhej strane používame súbory cookie na štatistické zaznamenávanie používania našej webovej stránky, aby sme optimalizovali ponuku a zobrazovali informácie, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto súbory cookie nám umožňujú automaticky vás rozpoznať, keď znova navštívite našu webovú stránku. Tieto cookies sa automaticky vymažú po 5 rokoch.

Väčšina prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie. Svoj prehliadač však môžete nastaviť tak, aby sa na vašom počítači neukladali žiadne súbory cookie alebo aby sa pred vytvorením nového súboru cookie vždy zobrazila správa. Úplné zakázanie cookies však môže znamenať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

3. Kto má prístup k vašim údajom?

V rámci našej spoločnosti majú prístup k údajom, ktoré ste nám dobrovoľne sprístupnili, len tie odvetvia, ktoré ich potrebujú na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností alebo na účely plnenia oprávnených záujmov. V rámci zmluvného vzťahu zapájame ďalších poskytovateľov služieb, ktorí môžu získať prístup k vašim osobným údajom. V týchto prípadoch je súlad s predpismi o ochrane osobných údajov zabezpečený zmluvou.

4. Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Osobné údaje uchovávame dovtedy, kým je to potrebné na splnenie vyššie uvedených účelov. Pritom berieme do úvahy zákonné povinnosti skladovania. Kritériá doby uchovávania údajov vytvárame v súlade s účelom tak, aby doba bola optimálna na dosiahnutie marketingového účelu, pričom údaje o uskutočnených nákupoch a zákazníkoch sú uchovávané tak dlho, ako to ustanovujú daňové predpisy a predpisy upravujúce kúpnu zmluvu.

5. Ste povinný poskytnúť nám svoje údaje?

V rámci nášho obchodného vzťahu ste povinní poskytnúť nám tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na vznik, realizáciu a ukončenie zmluvného vzťahu a na plnenie s tým súvisiacich povinností, ako aj na ich zhromažďovanie zo zákona povinný alebo má právo založené na oprávnenom záujme. Bez týchto údajov s vami za normálnych okolností nebudeme môcť nadviazať obchodný vzťah.

6. Aké práva máte ako dotknutá osoba?

• umožniť vám prístup k vašim osobným údajom, odpovedať na aké účely sa údaje, ktoré sa vás týkajú, ako aj získať prístup k týmto osobným údajom, poznať účel spracovania, kategórie vašich osobných údajov, ktoré uchovávame, tretie strany alebo kategórie tretích strán, s ktorými sú vaše osobné údaje zdieľané, obdobie, počas ktorého údaje uchovávame.

• požiadať o opravu nesprávnych, nesprávne zadaných a/alebo neaktuálnych údajov;

• požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie založené na vašom súhlase. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to odhlásením sa z odberu spôsobom, ktorý sme vám poskytli (zaslaním správy na konkrétne číslo alebo prostredníctvom konkrétneho odkazu), ako aj zaslaním správy na e-mailovú adresu zaregistrovanú v APR. Ak je základom zákon alebo oprávnený záujem, nemôžeme vyhovieť vašej žiadosti o vymazanie údajov;

• na obmedzenie spracovania vašich údajov, ak sa domnievate, že spracovanie je nezákonné, ak ste vzniesli námietku alebo ak sa domnievate, že EnergoGlobal už vaše údaje nepotrebuje;

• podať námietku proti spôsobu, akým spracúvame vaše údaje, a to aj v prípadoch, keď nie je sporné, že údaje spracúvame v súlade so Zákonom;

• podať sťažnosť poverencovi pre ochranu osobných údajov v súlade so zákonom.

So všetkými otázkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov sa môžete obrátiť na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje sú office@energoglobal.com.

Poverenec pre ochranu osobných údajov Aleksandra Lukić, zástupkyňa riaditeľa


Industrijski asortiman

Industrielles Sortiment

Priemyselný sortiment

Industrial range

Rentalni proizvodi

Mietprodukte

Produkty na prenájom

Rental products

Mali prenosni agregati

Kleine tragbare Aggregate

Malé prenosné agregáty

Small portable generators

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram